business

10 ways for a new business model for your startup 10 sposobów na nowy model biznesowy dla twojego startupu

2 Jan 2015

You start working over your business idea. From the first moment, in which a brilliant idea appeared in your head, you have a great vision of it in the future, for sure. First ideas for the business model, the way you can make money on it successfully, appear in your head. We start working over our project; one day we start a business and enter the market. When we think about innovative business projects, we usually focus on a product which is not on the market, yet. However, innovation also means introducing a business model which has not been applied in this industry so far.

For a lot of years when we wanted to listen to the music of our favourite band, we had to go to a shop to buy a CD and then listen to it on a stationary or portable player. Then mp3 era began when the music from bought CDs was converted to mp3 files on our own computers. iTunes shop was another revolution; songs could be bought in the electronic form legally via the Internet. Finally, Spotify era began, where in the subscription model we pay a monthly fee for possibility of using the service and having access to the music. The same product, sometimes another distribution channel and sometimes another kind of revenue stream.

Let’s take an example of a pizzeria as a traditional business for which we will look for innovation in the field of business model. At present, the way of functioning of the pizzeria means the sale of pizza and pasta in the premises and delivery. Customers pay for the specific dish.

 1. The fee for using

  When we buy an overnight stay in a hotel, we pay for using the room for a period of usually 21 h that is so called a hotel night. Similarly, this can be applied to a restaurant. Fixed fee for possibility of eating for 20 h or fee dependent on time spent in the restaurant can be introduced. Instead of paying for specific dish, we pay for each minute since the moment of entering the premises.

 2. Subscription

  Subscription
  Some gastronomic places on the market, usually in the business client segment, have introduced subscription function model. If a restaurant has lunch menu for each day, we can give neighbouring companies the possibility of buying a subscription within which they will receive access to lunch menu for the period of next 30 days. As of the first day, the restaurant has funds in the account which the restaurant can use and can plan the number of prepared meals easily. Lower price for dinner can be beneficial for a company.

 3. Fee for content

  In our pizzeria we can have a lot of author’s recipes for delicious pasta, pizza dough or other dishes. Why shouldn’t we publish a cookbook which will present all recipes from our restaurant? A lot of cooks of celebrities present widely their recipes which are made in their restaurants and they are not afraid of theft. Another idea can be recording a course during which our chef will show all the secrets of preparing the dishes.

 4. Advertising area

  Can a restaurant make money on an advertising area? Let’s imagine preparing a special insert in the menu in which figures of all our suppliers will be presented. For us it means higher credibility of our pizzeria in the eyes of the customers and an additional revenue stream from suppliers in the form of advertising fee. For suppliers this is a potential source of gaining new customers. Another idea is placing an advertisement of a dietician or fitness room in „fit” product category in our menu.

 5. Freemium

  In freemium model we give something for free to a lot of people to earn money on the percentage of those people who will want to buy additional functionalities or premium version. In our Italian restaurant we can always offer Margherita pizza for free and make money on additions and beverages. Another idea is offering each guest 1 beer for free, the guest will probably buy another beer or will buy a meal in the restaurant.

 6. Affiliation

  In affiliation model we sell services of our partners and earn a commission for this reason. On a lot of financial portals we can take a loan or fill in the bank account application. These portals make money on commission for a filled in application. In our restaurant we can give the customers discount coupons for online shopping of original Italian products. The owner of the shop can offer us remuneration in the form of commission for each placed order.

 7. Drop Shipping

  Drop Shipping consists in selling products which we are not physically in our shop yet. In this model, somebody places an order online and makes a payment; the order is then passed to the manufacturer who delivers the products. We do not gather any stocks. A long delivery waiting period is often an apparent defect of this model. How can I use this model in case of a restaurant? In our bar we can serve dishes only to customers who placed an order online 24 h earlier and have made a payment. Then, with high precision we plan meals for another day, we always have fresh products and we have no losses to the goods.

 8. Do It Yourself

  American startup Blue Apron, delivers packages to houses in which recipes and accurately measured ingredients necessary for preparing a given meal are placed. Customers prepare their favourite dishes on their own. Why not apply this model to our Italian restaurant? We could send freshly prepared portions of pizza dough, selected sauce and ingredients or only pizza dough which can be difficult to prepare for a lot of people to our customers in the neighbourhood.

 9. Self-service

  In Gyu-Kaku restaurant in New York, on each table there is a grill installed where guests prepare their meals on their own. After taking a place we choose meat from the menu which we want to prepare and then a waiter brings the raw meat to our table. Let’s imagine an Italian restaurant in which with our own hands we put selected ingredients on a prepared pizza with tomato sauce.

 10. Sale of products

  In 2011 chain of Dominium pizzerias decided to sell their frozen pizza in shops. Unfortunately, the project has not been successful; it is worth considering, however. Ready-made freshly prepared pasta which will be delivered every day to the local shops can be a huge success.

Apparently, the standard model of restaurant operation is not the only one that is available. It is always worth looking for new business models for also own projects which are fulfilled or we plan to fulfil in the future.

Rozpoczynasz pracę nad swoim pomysłem biznesowym . Od pierwszego momentu, w którym genialny pomysł pojawił się w twojej głowie zapewne masz jego wielką wizję w przyszłości. W twojej głowie pojawiają się pierwsze pomysły na model biznesowy, sposób w jaki możesz na tym pomyśle zarabiać. Rozpoczynamy pracę nad naszym projektem, pewnego dnia uruchamiamy działalność i wychodzimy na rynek. Gdy myślimy o innowacyjnych projektach biznesowych zazwyczaj nasza koncentracja idzie w stronę produktu, którego nie ma jeszcze na rynku. Innowacja to jednak również wprowadzenie modelu biznesowego, który do tej pory nie był w danej branży realizowany.

Przez wiele lat chcąc słuchać muzyki naszego ulubionego zespołu musieliśmy wybrać się do sklepu, zakupić płytę cd, a następnie słuchać jej na odtwarzaczu stacjonarnym lub przenośnym. Następnie nastała era mp3, kiedy muzykę z zakupionych płyt CD na własnym komputerze konwertowaliśmy do pliku mp3. Następną rewolucją był sklep iTunes gdzie piosenki w formie elektronicznej mogliśmy w legalny sposób zakupić przez internet. W końcu nastała era spotify, gdzie w modelu subskrypcyjnym płacimy miesięczny abonament za możliwość korzystania z usługi dostępu do muzyki. Ten sam produkt, czasami inny kanał dystrybucji produktu, a czasami inny rodzaj strumienia przychodów.

Weźmy przykład pizzerii jako tradycyjnego biznesu, dla którego poszukamy innowacji w obszarze modelu biznesowego. Obecnie sposób funkcjonowania pizzerii to sprzedaż pizzy oraz makaronów w lokalu oraz dostawie. Klienci uiszczają opłatę za konkretne danie.

 1. Opłata za korzystanie

  Kiedy kupujemy nocleg w hotelu, uiszczamy opłatę za korzystanie z tego pokoju przez okres zazwyczaj 21h czyli tzw. doby hotelowej. Analogicznie taki mechanizm zastosować można do restauracji. Można wprowadzić stałą opłatę za możliwość jedzenia przez 20h lub opłatę zależną od czasu spędzonego w restauracji. Zamiast płacić za konkretne danie, płacimy za każdą minutę od wejścia do lokalu.

 2. Abonament

  Część lokali gastronomicznych działających na rynku wprowadziło abonamentowy model funkcjonowania, zazwyczaj w segmencie klienta biznesowego. Jeśli restauracja ma menu na lunch każdego dnia, możemy dać okolicznym firmom możliwość wykupienia abonamentu, w ramach którego otrzymają dostęp do menu lunchowego przez okres najbliższych 30 dni. Restauracja już pierwszego dnia ma środki na koncie, z których może korzystać oraz w łatwiejszy pomysł może planować ilość przygotowywanych posiłków. Dla firmy korzyścią może być niższa cena obiadów.

 3. Opłata za treść

  W naszej pizzerii możemy mieć wiele autorskich przepisów na pyszne makarony, ciasto do pizzy czy inne potrawy. Czemu nie wydać książki kucharskiej, w której prezentować będziemy wszystkie przepisy z naszej restauracji. Wielu kucharzy celebrytów szeroko prezentuje swoje przepisy, które realizują w swoich restauracjach i nie obawiają się o kradzież. Innym pomysłem może być nagranie kursu, w trakcie którego szef naszej kuchni pokaże wszystkie tajniki przygotowywania potraw.

 4. Powierzchnia reklamowa

  Czy restauracja może zarabiać na powierzchni reklamowej? Wyobraźmy sobie przygotowanie specjalnej wkładki do menu, w której prezentować będziemy sylwetki wszystkich naszych dostawców. Dla nas oznacza to większą wiarygodność naszej pizzerii w oczach klientów oraz dodatkowy strumień przychodu od dostawców w postaci opłaty za reklamę. Dla dostawców jest to potencjalne źródło pozyskania nowych klientów. Innym pomysłem jest umieszczenie reklamy dietetyka lub siłowni, w kategorii produktów „fit ” w naszym menu.

 5. Freemium

  W modelu freemium dajemu dużej rzeszy osób coś za darmo, by zarabiać na odsetku z tych osób, które będzie chciało dokupić dodatkowe funkcjonalności lub wersję premium. W naszej włoskiej restauracji możemy oferować zawsze pizzę margherita za darmo i zarabiać na dodatkach oraz napojach. Innym pomysłem jest oferowanie dla każdego gościa zawsze 1 piwa za darmo, prawdopodobnie gość zakupi kolejne piwo lub zakupi w restauracji posiłek.

 6. Afiliacja

  W modelu afiliacyjnym sprzedajemy usługi naszych partnerów i zarabiamy na prowizji z tego tytułu. Na wielu portalach o tematyce finansowej możemy zakupić kredyt lub wypełnić wniosek o konto bankowe. Portale te zarabiają na prowizji z tytułu wypełnionego wniosku. W naszej restauracji możemy dawać klientom kupony zniżkowe na zakupy w sklepie internetowym z oryginalnymi włoskimi produktami. Właściciel sklepu może oferować nam wynagrodzenie z tytułu prowizji od każdego złożonego zamówienia.

 7. Drop Shiping

  Drop Shiping polega na sprzedaży produktów, których jeszcze fizycznie nie mamy w naszym sklepie. W tym modelu, gdy ktoś składa zamówienie w sklepie internetowym i płaci, wtedy zamówienie przekazywane jest do producenta, który prowadzi wysyłkę. Nie gromadzimy żadnych stanów magazynowych. Oczywistą wadą tego typu modelu jest często długi okres oczekiwania na przesyłkę. W jaki sposób ten model zastosować można w przypadku restauracji? W naszej knajpie moglibyśmy serwować posiłki tylko dla klientów, którzy 24h wcześniej dokonali zamówienia na stronie internetowej oraz uiścili płatność. Wtedy z dużą precyzją planujemy posiłki na kolejny dzień, mamy zawsze świeże produktu i nie mamy żadnych strat w towarze.

 8. Do It Yourself

  Amerykański startup Blue Apron, dostarcza do domów paczki, w których umieszcza przepisy oraz dokładnie odmierzone porcje składników niezbędne do przygotowania danej potrawy. Klienci sami przygotowują ulubione potrawy. Czemu nie warto zastosować tego modelu do naszej włoskiej restauracji? Moglibyśmy wysyłać do naszych klientów w okolicy świeżo przygotowane porcje ciasta do pizzy, wybrany sos oraz składniki lub tylko ciasto do pizzy, które dla wielu osób jest ciężkie w przygotowaniu.

 9. Samoobsługa

  W restauracji Gyu-Kaku w Nowym Jorku, na każdym stole zainstalowany jest grill na którym goście sami przygotowują potrawy. Po zajęciu miejsca wybieramy z menu mięsa, które chcemy przyrządzić, a następnie kelner przynosi je w surowej postaci do naszego stolika. Wyobraźmy sobie włoską restaurację, w której na przygotowaną pizzę z sosem pomidorowym sami nakładamy wybrane składniki własnymi rękoma.

 10. Sprzedaż produktów

  W 2011 roku sieć pizzerii Dominium zdecydowała się na sprzedawanie swojej pizzy w formie mrożonej w sklepach. Projekt niestety nie okazał się sukcesem, jednak jest to droga, którą warto rozważyć. Gotowe świeżo przygotowane makarony, które dostarczać będziemy codziennie do okolicznych sklepów osiedlowych mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

Jak widać, standardowy model działania restauracji nie jest jedynym, który jest dostępny. Zawsze warto poszukać nowych modeli biznesowych również dla własnych projektów, które realizujemy lub zrealizować dopiero planujemy.

Related articles

Browse all