business

Katowice – city of startups! Katowice miastem startupów

10 Mar 2017

More than 160 registered participants, nearly 20 investors from three countries from around the world met at the Porcelain Factory during Startup Europe Week 2017 Katowice edition. The event, supported by eleven institutions, including voivodeship local government and Katowice municipality, brought together business, startups and industry investment from Poland, Czech Republic and Israel. The organizer of the three-day series of meetings was Spin Digital group.

IMG_0678

The originators of the project, which this year was held for the second time – the Startup Europe organization and the European Commission – indicate a number of significant advantages, brought by the participation in the cycle. The key objective was to create a dialogue platform between startups, young entrepreneurs and investors, representatives of local governments, business institutions and others that are interested in supporting and promoting entrepreneurship in the region.

Networking & pitching

At the Porcelain Factory, a special place on the tech-hubs map in the region, dozens of people met eager for knowledge and new experiences. The assumption of this year’s SEW in Katowice was to create a space to exchange them.

- Events such as Startup Europe Week are an excellent platform to verify where you are and in which direction should you develop your company or a startup - says Grzegorz Kurzyp, co-founder of ideaHub.eu, a blog for entrepreneurs, and one of the speakers at SEW .

Apart from the speeches and networking, there was also discussion on important topics, including how the startup ecosystem in Poland and around the world will change in the upcoming years as well as how a successful cooperation between the investor and development team of an innovative project should look like.

- From my perspective, the most important thing in regard to cooperation of an investor and a startup is that both parties should treat each other as partners - emphasizes Rafael Moucka, investor, entrepreneur and founder of the Positive Power. – Both parties need to understand what it means to play the same goals - he adds.

Startup Europe Week – and what’s next?

The Spin Digital team, which coordinated the preparations for the event, strongly underlines that a few days event is not the end.

- We want to work with investors and startups thus supporting their business relationships and the investment itself. Startup Europe Week organized in cooperation with the European Commission, is an annual event, but now, seeing the needs of our customers, we announce regular meetings, which we hope will facilitate cooperation within the entire ecosystem - says Kuba Nagórski, CMO and Founder of the Spin Digital.

IMG_0647

Full photo and video report from the event is available on the official Facebook profile of the organizers. 

 

Ponad 160 zarejestrowanych uczestników, prawie 20 inwestorów z trzech krajów z całego świata spotkali się w Fabryce Porcelany podczas katowickiej edycji Startup Europe Week 2017. Wydarzenie przygotowane ze wsparciem jedenastu instytucji, w tym wojewódzkich władz samorządowych oraz katowickiego magistratu, zgromadziło biznes, startupy i branżę inwestycyjną z Polski, Czech i Izraela. Organizatorem trzydniowego cyklu spotkań była grupa Spin Digital.

IMG_0678

Pomysłodawcy projektu, który w tym roku odbył się po raz drugi – organizacja Startup Europe oraz Komisja Europejska – wskazują wiele znaczących aspektów, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w cyklu. Jednym z najważniejszych celów było stworzenie platformy dialogu pomiędzy startupami, młodymi przedsiębiorcami a inwestorami, przedstawicielami samorządów lokalnych, instytucjami otoczenia biznesu i innymi, które zainteresowane są wspieraniem i promowaniem przedsiębiorczości w regionie.

 

Industrialnie, networkingowo, merytorycznie

 

W Fabryce Porcelany, szczególnym miejscu na mapie technologicznych hubów w regionie spotkało się kilkadziesiąt osób żądnych wiedzy i nowych doświadczeń. Założeniem tegorocznej odsłony SEW w Katowicach było stworzenie przestrzeni do ich wymiany.

 

- Wydarzenia takie, jak Startup Europe Week są doskonałą platformą do tego, aby zweryfikować, w którym się miejscu jest i dokąd prowadzi się rozwój firmy czy startupu – mówi Grzegorz Kurzyp, co-founder platformy blogowej dla przedsiębiorców ideaHub.eu i jeden z prelegentów SEW.

 

Oprócz wystąpień ekspertów i integracji, na wydarzeniu nie zabrakło także dyskusji na ważne tematy, m.in. jak zmieniać się będą trendy w środowisku startupowym w Polsce i na świecie oraz jak w praktyce powinna wyglądać udana współpraca między fundatorem a zespołem twórców innowacyjnego projektu.

 

- Z mojej perspektywy najważniejsze w tej kwestii współpracy inwestora i startupu jest to, aby obydwie te strony traktowały się po partnersku - podkreśla Rafael Moucka, inwestor, przedsiębiorca i założyciel grupy Positive Power. – Obydwa podmioty muszą rozumieć, czym jest gra do tej samej bramki – dodaje.

 

Startupowy tydzień – i co dalej?

 

Zespół grupy Spin Digital, która koordynowała przygotowania do wydarzenia mocno podkreśla, że kilkudniowy event to nie koniec.

 

- Chcemy pracować z inwestorami i startupami wspierając tym samym łączące ich relacje biznesowe i samą inwestycję. Startup Europe Week zrealizowany we współpracy z Komisją Europejską to coroczne wydarzenie, lecz już teraz widząc potrzeby naszych odbiorców, zapowiadamy organizację cyklicznych spotkań, które ułatwią współpracę w ramach całego ekosystemu - komentuje Kuba Nagórski, CMO i Founder grupy Spin Digital.

IMG_0647


Pełna relacja foto i video z wydarzenia dostępna jest na oficjalnym profilu organizatorów na Facebooku. 

Related articles

Browse all