business

Which routes to take in video marketing? Czym się kierować w wideo marketingu?

27 Jul 2015

As early as last year it was said that video marketing had been developing at a fantastic rate and that 2015 would not be another year focused on the mobile, but in fact, on videos. There is nothing surprising about that because the potential of videos is enormous, as long as the actions which are taken are carefully thought through and thoroughly planned, and not organized with the motto ‘let’s do it for right now’.

It amazes me that there have been so many opinions lately claiming that the actions from the area of video marketing necessarily require the creation of a separate marketing strategy. Naturally, such views have got their obvious aim; however, I cannot agree with them, since the creation of a new strategy is dispensable in such a case. Certainly, video marketing is more and more significant and its elements should be added as the next tool to the ongoing marketing campaigns of both large and small brands. There is only one ‘but’ – it must have its aim.

I am not going to enumerate negative examples but every day on the Internet we come across various videos and campaigns and after we have watched them we wonder what the author of the video actually meant and at whom he targeted his message. Did he/she even try do so? The fact that video marketing does not require a separate strategy does not mean that videos should be made following this principle: ‘Everybody makes videos so we will do one as well.’ Such an action involves thorough preparations and planned activities, which often are much more precise than in the case of other marketing tools.

The fact that video marketing does not require a separate strategy does not mean that videos should be made following this principle: ‘Everybody makes videos so we will do one as well.’

In my opinion, the foundation of a good campaign is if a brand understands why it creates a given story, what it wishes to convey with it and what goal it wants to achieve. Therefore, it is worth focusing on, first of all, what kind of videos we intend to make. There is so much brands can do in this area – however, the determination of the kind of the video’s message should go with the determination of the reaction that we expect from the recipients. A significant advantage of video marketing is that brands cease to rely only on the content advertising a given product. As a result, reputation and the image of the brand are often built by the means of emotional marketing. This combination allows us to determine nearly perfectly what reactions our campaign should evoke. These are not only interviews, animations, and videos anymore that show the company, but more and more often, videos evoking specific feelings, such as trust, sense of closeness, surprise.

 

An excellent example of actions which were thought through and a campaign which was planned thoroughly is the video published by Chipotle in 2013, which went viral quickly. This campaign does not only encourage to download an application but also to become more familiar with the brand. Tackling quite a difficult topic, cruelty to animals, GMO, the condition of agriculture, it moves the viewer and tries to convey the message: ‘we want to make the world a better place with you’. It conveys it without elevated phrases and without convincing anybody by force.

To conclude with, I would like to provide another excellent example of video marketing, which refers to B2B enterprises. Taulia guarantees invoices in the cloud, payments and solutions in the area of management. A funny video, in fact, a parody of DIRECTV – ALL of ‘Get Rid of Cable’ Commercials Compilation, is not only supposed to entertain but also to convince business partners for cooperation and to grow attached to the brand.

 

I recommend to watch both those and other campaigns carried out by brands worldwide which illustrate perfectly which route to take and in which direction to go once we decide to carry out actions from the area of video marketing. It is a valuable lesson for both marketers and brands themselves which will surely contribute to better and more well-considered campaigns than the ones which have been created so far. However, I would like to emphasize that it is important to be convinced what role video marketing should have in the company’s strategy and in what way it should be perceived by the recipients.

Już w ubiegłym roku mówiło się, że wideo marketing rozwija się w fantastycznym tempie i rok 2015 nie będzie kolejnym rokiem mobile, a wideo właśnie. Nic w tym dziwnego, bowiem potencjał wideo jest przeogromny, o ile prowadzone działania są dokładnie przemyślane i starannie zaplanowane, a nie robione na „już, teraz”.

Zdumiewa mnie w ostatnim czasie ilość głosów mówiących, że działania z zakresu wideo marketingu koniecznie wymagają stworzenia odrębnej strategii marketingowej. Oczywiście stwierdzenia takie mają swój wiadomy cel, jednak nie mogę się z nimi zgodzić, gdyż tworzenie nowej strategii jest w tym miejscu zbędne. Oczywiście wideo marketing ma coraz większe znaczenie i jak najbardziej powinien być wplatany, jako kolejne narzędzie, w aktualne strategie marketingowe zarówno dużych, jak i niewielkich marek. Jest tylko jedno „ale” – musi mieć w tym swój cel.

Nie będę tu przytaczał negatywnych przykładów, ale każdego dnia trafiamy w sieci na różnego rodzaju filmiki i kampanie, po obejrzeniu których zastanawiamy się o co tak naprawdę autorowi chodziło i do kogo próbował skierować swój przekaz. Czy w ogóle próbował? To, że wideo marketing nie wymaga odrębnej strategii, nie oznacza, że filmy należy tworzyć na zasadzie „wszyscy robią wideo, więc i my sobie jakieś tam zrobimy”. Wymaga bowiem starannych przygotowań i zaplanowanych działań, często o wiele dokładniejszych niż w przypadku innych narzędzi marketingowych.

To, że wideo marketing nie wymaga odrębnej strategii, nie oznacza, że filmy należy tworzyć na zasadzie „wszyscy robią wideo, więc i my sobie jakieś tam zrobimy”

Podstawą dobrej kampanii jest moim zdaniem zrozumienie przez markę dlaczego tworzy daną historię, co chce przez nią przekazać i jaki chce osiągnąć cel. Warto więc skoncentrować się przede wszystkim na tym, jaki rodzaj filmów chcemy tworzyć. Marki mają w tym miejscu dość duże pole do popisu, jednak wraz z ustaleniem rodzaju przekazu video, powinno iść w parze określenie reakcji jakiej oczekujemy od odbiorców. Dużą zaletą wideo marketingu jest to, iż marki przestają stawiać wyłącznie na treści reklamujące dany produkt. Reputacja i wizerunek marki budowane są więc poprzez marketing emocjonalny. To połączenie pozwala nam niemal idealnie określić jakie reakcje ma wzbudzać kampania. To już nie tylko wywiady, animacje, filmiki pokazujące firmę ale coraz częściej filmy wzbudzające konkretne uczucia takie jak zaufanie, poczucie bliskości, zaskoczenie.

Doskonałym przykładem przemyślanych działań i dokładnie zaplanowanej kampanii jest wideo marki Chipotle z 2013 roku, które szybko stało się viralem. Kampania ta doskonale nie tylko zachęca do pobrania aplikacji ale również do dokładniejszego zapoznania się z marką. Poruszając dość trudny temat okrucieństwa wobec zwierząt, GMO, stanu rolnictwa, porusza widza i stara się przekazać, że razem z nim chcą tworzyć lepszy świat. Bez wzniosłych okrzyków i przekonywania kogokolwiek na siłę.

 

 

Na koniec chciałbym pokazać również doskonały przykład wideo marketingu, jednak obejmującego przedsiębiorstwa B2B. Taulia zapewnia faktury w chmurze, płatności oraz rozwiązania w zakresie zarządzania. Zabawne wideo, a w zasadzie parodia reklamy DIRECTV – ALL of ‘Get Rid of Cable’ Commercials Compilation, ma nie tylko bawić ale również przekonać kontrahentów do współpracy i przywiązać ich do marki.

 

Polecam obejrzenie zarówno tych, jak i innych kampanii światowych marek, które doskonale pokazują w którą stronę należy iść i czym się kierować, gdy już zdecydujemy się na działania z zakresu wideo marketingu. To cenna lekcja zarówno dla marketingowców, jak i samych marek, która z pewnością zaowocuje coraz lepszymi i bardziej przemyślanymi kampaniami, niż te tworzone do tej pory. Ważnym, co podkreślam, jest jednak mieć przekonanie, jaką role w strategii firmy ma mieć wideo marketing i w jaki sposób ma być postrzegany przez odbiorców.

Related articles

Browse all